phone+30-210-3641360 emailarischar@otenet.gr linkedin

logo

BGI International
Member of Balms Group International

 

office

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η δικηγορική εταιρία Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες ιδρύθηκε από τον Kαθηγητή Αριστοτέλη Ι. Χαραλαμπάκη, ο οποίος ασκεί ενεργό δικηγορία από το έτος 1980 και λειτουργεί υπό τη νομική μορφή δικηγορικής εταιρίας από το έτος 2008. Είναι αναγνωρισμένη ως μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες της χώρας μας, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες άριστης ποιότητας. Στελεχώνεται από άριστα εξειδικευμένους δικηγόρους με εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική και διαρκή ενασχόληση με τα θέματα του αντικειμένου τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι μία σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη δικηγορική εταιρία, η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία, στο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της πόλης των Αθηνών (Ακαδημίας 8, Κολωνάκι).

Παρέχει νομικές υπηρεσίες, που άπτονται σχεδόν όλου του φάσματος του δικαίου τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και αποτελεσματικά εργαλεία άντλησης και διαχείρισης νομικών πληροφοριών. Βασικές αρχές της αποτελούν το συμφέρον του πελάτη, η σχολαστική, εναργής και με υπευθυνότητα προετοιμασία κάθε υπόθεσης, οι βαθιές νομικές γνώσεις, η στρατηγική σκέψη, ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα, η εξειδίκευση και τεχνογνωσία, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση των επιστημονικών, νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στη χώρα. Το εκτενές δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγορικών εταιρειών και γραφείων, στα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία όλης της χώρας, καθώς και των εξειδικευμένων επιστημόνων, επιτρέπει στην εταιρεία την ανάληψη και τον χειρισμό υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα. Οι γλώσσες εργασίας της εταιρίας είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Η εταιρία μας διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες ανάγκες που εμφανίζει η φύση κάθε υπόθεσης, όπως:

 • Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
 • Εξωτερικοί συνεργάτες δικηγόροι στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε κάθε επιμέρους αντικείμενο του δικαίου
 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης
 • Λογιστικά γραφεία
 • Ελεγκτικές εταιρείες
 • Δικαστικοί επιμελητές
 • Οικονομοτεχνικοί και φορολογικοί σύμβουλοι
 • Γραφολόγοι και πραγματογνώμονες

 

 

 

Ποινικό Δίκαιο

 • Μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου.
 • Υποθέσεις με αντικείμενο οικονομικά εγκλήματα (χρηματιστηριακά αδικήματα, απιστία, απάτη κα).
 • Φορολογικό ποινικό δίκαιο
 • Συχνή ενασχόληση με υποθέσεις κατάχρησης δημοσίου χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Έκδοση
 • Ζητήματα ιατρικής ευθύνης, προληπτική αντιμετώπιση ζητημάτων επαγγελματικής ευθύνης ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας, ανάληψη κάθε δικαστικής υπόθεσης ιατρικών σφαλμάτων
 • Ζητήματα τεχνητής έλλειψης φαρμάκων

Αστικό Δίκαιο

 • Υποθέσεις ενοχικού, οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και δικαστηριακής επίλυσης
 • Δικαστική και εξωδικαστική επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων
 • Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κλπ)
 • Εξώδικα, ασφαλιστικά μέτρα, άσκηση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής
 • Εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων
 • MME υποθέσεις δια του τύπου προσβολής προσωπικότητας και δυσφήμισης σε αστικό και ποινικό επίπεδο
 • Δικαστική επιδίωξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές, αξιόγραφα, δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και εξοπλισμού (leasing) και συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

Εμπορικό δίκαιο

 • Συμβουλευτική και δικαστηριακή επίλυση διαφορών του δικαίου των εταιρειών, αξιογράφων, πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.

Διοικητικό δίκαιο

 • Aιτήσεις ακύρωσης, προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων
 • Ανάληψη υποθέσεων υπαλληλικού δικαίου

Δίκαιο Ανταγωνισμού

 • Ζητήματα σχεδιασμού οριζόντιων και κάθετων συμφωνιών και σύναψης συμβάσεων/εμπορικών συμφωνιών, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, συντονισμένων πρακτικών, δημιουργίας καρτέλ, συγκεντρώσεων κεφαλαίου, επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής
 • Νομικές συμβουλές σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου)
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων χρησιμότητας σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο
 • Προστασία των δικαιωμάτων αυτών, σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων και αδειών με αντικείμενο κάθε φύσης δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (συμβάσεις μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης)
 • Χειρισμός αντιδικιών σχετικών με προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις για τον ελεύθερο και αθέμιτο ανταγωνισμό

Δίκαιο συμβάσεων

 • Σύνταξη, νομική αξιολόγηση, διαπραγμάτευση και παρακολούθηση εφαρμογής κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων επιχειρήσεων (ενδεικτικά συμβάσεις συνεργασίας, διανομής, προμήθειας, διαμεσολάβησης, αντιπροσωπείας, συμβάσεις δικαιόχρησης, συμβάσεις παροχής τεχνογνωσίας και κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις)
 • Νομική υποστήριξη σε θέματα καθημερινής λειτουργίας επιχειρήσεων και στο σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων επιχειρηματικών συναλλαγών.
 • Δικαστική και εξωδικαστική επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων
 • Ρευστοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές, αξιόγραφα, δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και εξοπλισμού (leasing) και συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

Δίκαιο Εταιριών

 • Σύσταση, λειτουργία, μετατροπή, λύση και αναδιάρθρωση εταιρειών κάθε νομικής μορφής
 • Εφαρμογή κανόνων εταιρικής νομοθεσίας και διακυβέρνησης, του δικαίου κεφαλαιαγοράς για εισηγμένες και χρηματιστηριακές εταιρείες, των ενδοομιλικών συναλλαγών, της Κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance)
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών και κλάδων, τη διενέργεια νομικού ελέγχου των εταιριών (due diligence)
 • Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικών συμφωνιών και χρηματοδοτικών σχημάτων και συμβάσεων, την αναδιάταξη και επανασχεδιασμό αυτών
 • Εξωδικαστική και δικαστηριακή εκπροσώπηση

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Ορθή εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 • Αποτελεσματική προστασία του ατόμου
 • Ακώλυτη κυκλοφορία Προσωπικών δεδομένων αυτών με τις εγγυήσεις του νόμου

Δίκαιο ενέργειας

 • Εταιρείες στο χώρο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εποπτεία τους από τις αρμόδιες αρχές
 • Κατάρτιση των συμβάσεων διανομής και προμήθειας με τους τελικούς καταναλωτές
 • Αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει από τη δραστηριοποίησή τους στην ενεργειακή αγορά

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο
 • Χρηματιστηριακά αδικήματα
 • Νόμος περί καταχραστών δημοσίου (ν. 1608/1950)
 • Εγκλήματα περί την Υπηρεσία
 • Περιουσιακά αδικήματα

Ιατρικό - Φαρμακευτικό Δίκαιο

 • Ζητήματα ιατρικής ευθύνης, τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο
 • Προληπτική αντιμετώπιση ζητημάτων επαγγελματικής ευθύνης ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας
 • Ανάληψη κάθε δικαστικής υπόθεσης ιατρικών σφαλμάτων
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθηκών και κέντρων διανομής φαρμάκων, Άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων, Ζητήματα παράλληλων εισαγωγών και εξαγωγών, Ευθύνη παρασκευαστή/εισαγωγέα από ελαττωματικό φαρμακευτικό προϊόν
 • Ζήτήματα τεχνητης έλλειψης φαρμάκων

Τραπεζικό Δίκαιο

 • Τραπεζικές Συμβάσεις
 • Εξειδικευμένες Χρηματοδοτήσεις (Χρηματοδοτήσεις Έργων Υποδομής, Χρηματοδοτήσεις Συγχωνεύσεων)
 • Αναδιάρθρωση Δανείων (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια)
 • Προστασία Επενδυτών
 • Ζητήματα Τραπεζικής Εποπτείας

Close

 

Συνεργάτες

 

 

 

 

 

 

Aristotelis I Charalambakis

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

Firm’s Founder and Senior Partner

Νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε το 1978 με βαθμό πτυχίου «άριστα».

1978-1982: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου το έτος 1982, με βαθμό «άριστα».
1982-1990: Επιμελητής στην έδρα του Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μονάχου.
1991-1996: Αναπληρωτής Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
1996-έως σήμερα: Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Από το 1992 μέχρι 2012 Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
Από το 1992 μέχρι σήμερα Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου του Δ.Π.Θ.
Από το 1997 έως το 2003 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Αύγουστο του 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
Από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο 2008 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 και από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Μάρτιο 2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.).
Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιούνιο 2009 και από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο 2012 ήταν Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για την εκδίκαση αγωγών κακοδικίας και υποθέσεων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος.
Από το Μάιο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ.
Από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Αύγουστο 2015 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
Από το 2014 διδάσκει το μάθημα του Ποινικού Δικαίου στους φοιτητές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. μεγάλων εταιρειών από τον χώρο της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας και του εξαγωγικού εμπορίου.
Από το 1980 ασκεί ενεργό δικηγορία.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4 Aikaterini K

Κατερίνα Κ. Συκιώτη

Junior Partner

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες, με μεγάλη εμπειρία στο Φορολογικό Δίκαιο, στο Αστικό Δίκαιο, στο Ασφαλιστικό Δίκαιο, στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Ποινικό Δίκαιο και στο Πειθαρχικό Δίκαιο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια έλαβε πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών. Ενεγράφη στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και από τότε ασκεί ενεργό δικηγορία. Παράλληλα, το 2002 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στο ποινικό δίκαιο (Νομική σχολή ΔΠΘ). Από το έτος 2004 είναι διδάκτωρ ποινικού δικαίου της νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον Ιανουάριο του 2011 και μέχρι τον Ιούνιο του 2014 στελέχωσε την Νομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής, του Υπουργείου Παιδείας. Διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2010), για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών και Ρυθμίσεων και το κείμενο της προς ενσωμάτωση Απόφασης – Πλαίσιο. Από το 2018 διδάσκει Ποινικό Δίκαιο και Οικονομικό Έγκλημα στο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου, αρχικά ως επισκέπτρια καθηγήτρια και από το 2019 στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Από το 2023 διδάσκει ως συνεργαζόμενο Διδακτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ως μέλος της δικηγορικής εταιρείας, από το 2018 ασκεί τα καθήκοντά της ως συντονίστρια της Νομικής Υπηρεσίας της Ιδιωτικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. Είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Έκδοση βιβλίου με τίτλο «Τα φορολογικά εγκλήματα», εκδ. Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, 2010.
 • Δημοσίευση Μελέτης με τίτλο «Το άρθρο 232Α Π.Κ. – Απόπειρα ερμηνείας και δικαιοπολιτική προσέγγιση», περιοδικό Ποιν. Λόγος, τ. 5/2006, σελ. 1715.
 • Δημοσίευση Μελέτης με τίτλο «Η Ποινική ευθύνη των Νομικών Προσώπων», περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη, τ. 1/2010, σελ. 94.
 • Μάιος 2010 – Οκτώβριος 2010: Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων καθώς και το κείμενο της προς ενσωμάτωση Απόφασης – Πλαίσιο.
 • Συλλογικό συγγραφικό έργο, «Ποινικός Κώδικας», 2010, Ερμηνεία των άρθρων 198-201 του Ποινικού Κώδικα, έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη, Νοέμβριος 2010.
 • Συλλογικό συγγραφικό έργο, «Ο Νέος Ποινικός Κώδικας», 2021, Ερμηνεία Άρθρων 336-353, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.2487-2590
 • Συλλογικό συγγραφικό έργο, «Ο Νέος Ποινικός Κώδικας», 2021, Ερμηνεία Άρθρων 26-27, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.298-320
 • Συλλογικό συγγραφικό έργο, «Επετηρίδα Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick 2021», 2021, Η ποινική ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών, Frederick University, σελ.48-58
 • Δημοσίευση Μελέτης με τίτλο «Η Ποινική Ευθύνη των Ειδικευόμενων Ιατρών», περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη, τ. 6/2022, σελ. 825.
 • Οι Τροποποιήσεις του Ν.4557/2018, 2022, Legal Overview Cyprus (υπό δημοσίευση)
 • Η Συνεισφορά του Ποινικού Δικαίου στην Αντιμετώπιση της Πανδημίας, 2022 (υπό δημοσίευση)

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3 Christina A

Χριστίνα Α. Κράππα

Junior Partner

Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2005 και δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2003, και ακολούθως έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με διατριβή στην ποινική ευθύνη των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες. Είναι απόφοιτος προγραμμάτων του πανεπιστημίου London School of Economics (LSE) με αντικείμενο το Εταιρικό Δίκαιο και την Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς και τη Διαδικασία και Διαιτησία επί των Διεθνών Εμπορικών Διαφορών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου, και ιδιαίτερα σε θέματα Ενοχικού Δικαίου, Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Διαθέτει, ακόμη, μεγάλη εμπειρία στο χώρο της μάχιμης ποινικής δικηγορίας με έμφαση στα Οικονομικά Εγκλήματα, Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Επαγγελματική αμέλεια και Ποινική Ευθύνη. Έχει, τέλος, διατελέσει νομική σύμβουλος σε διάφορες βιομηχανικές εταιρίες, όπως επίσης και σε εταιρείες φαρμακευτικές, μέσων μαζικής ενημέρωσης και ελεγκτικές. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Emmeleia Charalambaki Altouni

Εμμέλεια Χαραλαμπάκη – Αλτούνη

Junior Partner

Είναι δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.To έτος 2018 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Εταιρικό Δίκαιο από το University College London (UCL). Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα διατριβής τις Ποινικές Διατάξεις στο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών. Ομιλεί: Αγγλικά, Γερμανικά και Τουρκικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

avoudouri

Αθηνά Ε. Βουδούρη

Senior Associate

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2005 και δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2003, και ακολούθως έγινε κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών LLM Masters in Law, του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχει λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών οργανισμών σε Ευρώπη και Αμερική. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού, Ιδιωτικού Διεθνούς, Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, καθώς επίσης και σε υποθέσεις εσωτερικής και διεθνούς κατασκευαστικής διαιτησίας. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε βιομηχανικές εταιρείες, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες στο χώρο της υγείας, εγχώρια και αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα, καθώς επίσης και σε εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7 Dimitra Despoina P Panteli

Δήμητρα – Δέσποινα Π. Παντελή

Senior Associate

Είναι Δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες από το έτος 2009. Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στην Αγγλία και είναι κάτοχος πτυχίου BA Honours Law and German Studies Degree, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος L.LM. στον τομέα του ευρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Εξειδικεύεται κυρίως σε υποθέσεις, διαζυγίου, επιμέλειας ανηλίκων, διατροφής, δικαστικής συμπαράστασης, εργατικού και κληρονομικού δικαίου, πάσης φύσεως μεταβιβάσεις ακινήτων, κτηματολογίου, συμβάσεων και εμπορικών μισθώσεων. Από το έτος 2018 παρέχει τις υπηρεσίες της στη Νομική Υπηρεσία της Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. Ομιλεί την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Athiniotis

Ιωάννης Κ. Αθηνιώτης

Junior Associate

Είναι Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ακολούθως έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Διεθνής & Εμπορικής Διαιτησίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ασχολείται, κυρίως με υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου καθώς και του Δικαίου της Υγείας. Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Papachristophilou

Σαράντης Θ. Παπαχριστοφίλου

Junior Associate

Είναι Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το Σεπτέμβριο του 2019. Ασχολείται, κυρίως, με υποθέσεις Αστικού και Ποινικού Δικαίου καθώς και του Δικαίου της Υγείας. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τους ως άνω τομείς. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

icharalambakis

Ιωάννης Α. Χαραλαμπάκης

Trainee lawyer

Είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου(EUC). Απόφοιτος του Ελληνό-Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών). Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης Δικαστική Ψυχιατροδικαστική Ψυχολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παράλληλα παρακολουθεί το πρόγραμμα Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα φοίτησης στο πανεπιστήμιο Columbia, NY City με ειδίκευση στο θέατρο και τη σκηνογραφία. Έχει υπάρξει εθελοντής στους Ολυμπιακούς αγώνες, Special Olympics, το 2011 στην Αθήνα. Και έχει εκτελέσει χρέη προπονητή της εθνικής ομάδας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, Special Olympics, το 2013 στη Ν.Κορέα. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Voulgarakis

Δημήτριος Μ. Βουλγαράκης

Junior Associate

Είναι Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει ολοκληρώσει τα προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης Δικαστική Ψυχιατροδικαστική Ψυχολογία, Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling και Εισαγωγή Blockchain στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από τον Απρίλιο του 2021 παρακολουθεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Criminology and Criminal Psychology, του University of Essex. Ομιλεί ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Kousathana

Αικατερίνη – Μαρία Ν. Κουσαθανά

Trainee Lawyer

Είναι ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου τον Ιούνιο του 2022. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την ιατρική ευθύνη και δεοντολογία και έχει λάβει μέρος σε εκπαιδευτικό συνέδριο - προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Kokoromyti

Μαρία Κοκορομύτη

Junior Associate

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2022. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Oλοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία». Παρακολουθεί το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη». Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και σεμινάρια τα οποία άπτονται ζητημάτων Ιατρικού Δικαίου και Δεοντολογίας, Βιοηθικής, Τηλεϊατρικής και Φαρμακευτικής Πολιτικής. Ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

xrisomallou

Βασιλική Γ. Χρυσομάλλου

Trainee Lawyer

Είναι ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Είναι απόφοιτη του Αρσακείου Σχολείου Ψυχικού. Το 2019 εισήχθη στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία αποφοίτησε τον Απρίλιο του 2024. Συμμετείχε στον 8ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης της ELSA Greece στην Ποινική Δικαιοδοσία. Έχει διατελέσει Ειδική Συνεργάτιδα στον τομέα της Kοινωνικής Yπευθυνότητας και στις Εξωτερικές Σχέσεις του διεθνούς και μη κερδοσκοπικού οργανισμού ELSA Greece.Έχει αρθρογραφήσει στο νομικό περιοδικό De Jure καθώς και στην ιστοσελίδα του Cine Lege για ζητήματα ποινικού δικαίου. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ddoudouni

Δήμητρα K. Ντουντούμη

Personal Assistant

Είναι υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας στη δικηγορική εταιρεία Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.To έτος 2017 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Close

 

gal1 gal2 gal3 gal4 gal5 gal6 gal7 gal8 gal9 gal10 gal11 gal12

pre

gal1

pre

gal2

gal3

gal3

kkjj

gal4

gal5

gal5

ee

gal6

gal6

ee

gal7

gal7

gal8

gal8

gal9

gal9

gal10

gal10

gal11

gal11

gal12

gal12

Επιστημονικό έργο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο καθηγητής ποινικού δικαίου Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης έχει αναπτύξει έντονη ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Στα έργα του περιλαμβάνονται οκτώ ογκώδεις μονογραφίες, έξι διδακτικά εγχειρίδια, δύο σχολιασμένοι κώδικες και δεκάδες άρθρων, σχολίων και λοιπών επιστημονικών ανακοινώσεων.

Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων διεθνών επιστημονικών οργανώσεων, όπως της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ενώσεως Ευρωπαίων Νομικών και της Γερμανοελληνικής Ενώσεως Νομικών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπροπαρασκευαστικές και αναθεωρητικές επιτροπές των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Δημοσίας Τάξεως, Εθνικής Αμύνης και Εξωτερικών.

Από το έτος 1999 μέχρι σήμερα συμμετέχει ανελλιπώς στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών που υλοποιούνται σε συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
Ασκεί ενεργό δικηγορία σε όλους τους κλάδους του Δικαίου από το 1980.

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο
+30 210 3641360
+30 210 3639489
+30 210 3632539
+30 210 3638705
Φαξ
+302103634823

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Διεύθυνση
Ακαδημίας 8
Τ.Κ. 106 71, Αθήνα