phone+30-210-3641360 emailarischar@otenet.gr linkedin

logo

BGI International
Member of Balms Group International

office

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η δικηγορική εταιρία Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες ιδρύθηκε από τον Kαθηγητή Αριστοτέλη Ι. Χαραλαμπάκη, ο οποίος ασκεί ενεργό δικηγορία από το έτος 1980 και λειτουργεί υπό τη νομική μορφή δικηγορικής εταιρίας από το έτος 2008. Είναι αναγνωρισμένη ως μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες της χώρας μας, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες άριστης ποιότητας. Στελεχώνεται από άριστα εξειδικευμένους δικηγόρους με εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική και διαρκή ενασχόληση με τα θέματα του αντικειμένου τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι μία σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη δικηγορική εταιρία, η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία, στο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της πόλης των Αθηνών (Δημοκρίτου 1, Κολωνάκι).

Παρέχει νομικές υπηρεσίες, που άπτονται σχεδόν όλου του φάσματος του δικαίου τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και αποτελεσματικά εργαλεία άντλησης και διαχείρισης νομικών πληροφοριών. Βασικές αρχές της αποτελούν το συμφέρον του πελάτη, η σχολαστική, εναργής και με υπευθυνότητα προετοιμασία κάθε υπόθεσης, οι βαθιές νομικές γνώσεις, η στρατηγική σκέψη, ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα, η εξειδίκευση και τεχνογνωσία, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση των επιστημονικών, νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στη χώρα. Το εκτενές δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγορικών εταιρειών και γραφείων, στα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία όλης της χώρας, καθώς και των εξειδικευμένων επιστημόνων, επιτρέπει στην εταιρεία την ανάληψη και τον χειρισμό υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα. Οι γλώσσες εργασίας της εταιρίας είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Η εταιρία μας διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες ανάγκες που εμφανίζει η φύση κάθε υπόθεσης, όπως:

 • Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
 • Εξωτερικοί συνεργάτες δικηγόροι στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε κάθε επιμέρους αντικείμενο του δικαίου
 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης
 • Λογιστικά γραφεία
 • Ελεγκτικές εταιρείες
 • Δικαστικοί επιμελητές
 • Οικονομοτεχνικοί και φορολογικοί σύμβουλοι
 • Γραφολόγοι και πραγματογνώμονες

 

 

 

Ποινικό Δίκαιο

 • Μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου.
 • Υποθέσεις με αντικείμενο οικονομικά εγκλήματα (χρηματιστηριακά αδικήματα, απιστία, απάτη κα).
 • Φορολογικό ποινικό δίκαιο
 • Συχνή ενασχόληση με υποθέσεις κατάχρησης δημοσίου χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Έκδοση
 • Ζητήματα ιατρικής ευθύνης, προληπτική αντιμετώπιση ζητημάτων επαγγελματικής ευθύνης ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας, ανάληψη κάθε δικαστικής υπόθεσης ιατρικών σφαλμάτων
 • Ζητήματα τεχνητής έλλειψης φαρμάκων

Αστικό Δίκαιο

 • Υποθέσεις ενοχικού, οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και δικαστηριακής επίλυσης
 • Δικαστική και εξωδικαστική επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων
 • Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κλπ)
 • Εξώδικα, ασφαλιστικά μέτρα, άσκηση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής
 • Εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων
 • MME υποθέσεις δια του τύπου προσβολής προσωπικότητας και δυσφήμισης σε αστικό και ποινικό επίπεδο
 • Δικαστική επιδίωξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές, αξιόγραφα, δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και εξοπλισμού (leasing) και συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

Εμπορικό δίκαιο

 • Συμβουλευτική και δικαστηριακή επίλυση διαφορών του δικαίου των εταιρειών, αξιογράφων, πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.

Διοικητικό δίκαιο

 • Aιτήσεις ακύρωσης, προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων
 • Ανάληψη υποθέσεων υπαλληλικού δικαίου

Δίκαιο Ανταγωνισμού

 • Ζητήματα σχεδιασμού οριζόντιων και κάθετων συμφωνιών και σύναψης συμβάσεων/εμπορικών συμφωνιών, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, συντονισμένων πρακτικών, δημιουργίας καρτέλ, συγκεντρώσεων κεφαλαίου, επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής
 • Νομικές συμβουλές σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου)
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων χρησιμότητας σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο
 • Προστασία των δικαιωμάτων αυτών, σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων και αδειών με αντικείμενο κάθε φύσης δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (συμβάσεις μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης)
 • Χειρισμός αντιδικιών σχετικών με προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις για τον ελεύθερο και αθέμιτο ανταγωνισμό

Δίκαιο συμβάσεων

 • Σύνταξη, νομική αξιολόγηση, διαπραγμάτευση και παρακολούθηση εφαρμογής κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων επιχειρήσεων (ενδεικτικά συμβάσεις συνεργασίας, διανομής, προμήθειας, διαμεσολάβησης, αντιπροσωπείας, συμβάσεις δικαιόχρησης, συμβάσεις παροχής τεχνογνωσίας και κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις)
 • Νομική υποστήριξη σε θέματα καθημερινής λειτουργίας επιχειρήσεων και στο σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων επιχειρηματικών συναλλαγών.
 • Δικαστική και εξωδικαστική επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων
 • Ρευστοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές, αξιόγραφα, δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και εξοπλισμού (leasing) και συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

Δίκαιο Εταιριών

 • Σύσταση, λειτουργία, μετατροπή, λύση και αναδιάρθρωση εταιρειών κάθε νομικής μορφής
 • Εφαρμογή κανόνων εταιρικής νομοθεσίας και διακυβέρνησης, του δικαίου κεφαλαιαγοράς για εισηγμένες και χρηματιστηριακές εταιρείες, των ενδοομιλικών συναλλαγών, της Κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance)
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών και κλάδων, τη διενέργεια νομικού ελέγχου των εταιριών (due diligence)
 • Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικών συμφωνιών και χρηματοδοτικών σχημάτων και συμβάσεων, την αναδιάταξη και επανασχεδιασμό αυτών
 • Εξωδικαστική και δικαστηριακή εκπροσώπηση

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Ορθή εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 περί θεμιτής συλλογής και επεξεργασίας, άρσης παραβίασης και αποκατάστασης ζημίας)
 • Αποτελεσματική προστασία του ατόμου
 • Ακώλυτη κυκλοφορία Προσωπικών δεδομένων αυτών με τις εγγυήσεις του νόμου

Δίκαιο ενέργειας

 • Εταιρείες στο χώρο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εποπτεία τους από τις αρμόδιες αρχές
 • Κατάρτιση των συμβάσεων διανομής και προμήθειας με τους τελικούς καταναλωτές
 • Αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει από τη δραστηριοποίησή τους στην ενεργειακή αγορά

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο
 • Χρηματιστηριακά αδικήματα
 • Νόμος περί καταχραστών δημοσίου (ν. 1608/1950)
 • Εγκλήματα περί την Υπηρεσία
 • Περιουσιακά αδικήματα

Ιατρικό - Φαρμακευτικό Δίκαιο

 • Ζητήματα ιατρικής ευθύνης, τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο
 • Προληπτική αντιμετώπιση ζητημάτων επαγγελματικής ευθύνης ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας
 • Ανάληψη κάθε δικαστικής υπόθεσης ιατρικών σφαλμάτων
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθηκών και κέντρων διανομής φαρμάκων, Άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων, Ζητήματα παράλληλων εισαγωγών και εξαγωγών, Ευθύνη παρασκευαστή/εισαγωγέα από ελαττωματικό φαρμακευτικό προϊόν
 • Ζήτήματα τεχνητης έλλειψης φαρμάκων

Close

 

Συνεργάτες

 

 

 

 

 

 

Aristotelis I Charalambakis

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

Firm’s Founder and Senior Partner

Νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε το 1978 με βαθμό πτυχίου «άριστα».

1978-1982: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου το έτος 1982, με βαθμό «άριστα».
1982-1990: Επιμελητής στην έδρα του Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μονάχου.
1991-1996: Αναπληρωτής Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
1996-έως σήμερα: Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Από το 1992 μέχρι 2012 Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
Από το 1992 μέχρι σήμερα Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου του Δ.Π.Θ.
Από το 1997 έως το 2003 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Αύγουστο του 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
Από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο 2008 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 και από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Μάρτιο 2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.).
Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιούνιο 2009 και από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο 2012 ήταν Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για την εκδίκαση αγωγών κακοδικίας και υποθέσεων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος.
Από το Μάιο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ.
Από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Αύγουστο 2015 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
Από το 2014 διδάσκει το μάθημα του Ποινικού Δικαίου στους φοιτητές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. μεγάλων εταιρειών από τον χώρο της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας και του εξαγωγικού εμπορίου.
Από το 1980 ασκεί ενεργό δικηγορία.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2 Nikoletta P Tsiakoumaki

Νικολέττα Π. Τσιακουμάκη

Junior Partner

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και συνεργάτες. Διαθέτει τεράστια εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ποινικού, εμπορικού και αστικού δικαίου. Είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών από το έτος 2001. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία με βαθμό πτυχίου «άριστα». Ακολούθως έλαβε και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από την νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πολιτική Δικονομία. Σήμερα, εκπονεί την διδακτορική της διατριβή με θέμα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες – εργασίες σε επιστημονικά νομικά περιοδικά και είναι μία από τους συγγραφείς της ερμηνείας του ποινικού κώδικα ( Νομική Βιβλιοθήκη, 2014). Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3 Christina A

Χριστίνα Α. Κράππα

Junior Partner

Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2005 και δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2003, και ακολούθως έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με διατριβή στην ποινική ευθύνη των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες. Είναι απόφοιτος προγραμμάτων του πανεπιστημίου London School of Economics (LSE) με αντικείμενο το Εταιρικό Δίκαιο και την Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς και τη Διαδικασία και Διαιτησία επί των Διεθνών Εμπορικών Διαφορών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου, και ιδιαίτερα σε θέματα Ενοχικού Δικαίου, Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Διαθέτει, ακόμη, μεγάλη εμπειρία στο χώρο της μάχιμης ποινικής δικηγορίας με έμφαση στα Οικονομικά Εγκλήματα, Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Επαγγελματική αμέλεια και Ποινική Ευθύνη. Έχει, τέλος, διατελέσει νομική σύμβουλος σε διάφορες βιομηχανικές εταιρίες, όπως επίσης και σε εταιρείες φαρμακευτικές, μέσων μαζικής ενημέρωσης και ελεγκτικές. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4 Aikaterini K

Κατερίνα Κ. Συκιώτη

Junior Partner

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες, με μεγάλη εμπειρία στο Φορολογικό Δίκαιο, στο Αστικό Δίκαιο, στο Ασφαλιστικό Δίκαιο, στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Ποινικό Δίκαιο και στο Πειθαρχικό Δίκαιο. Αποφοίτησε το 1986 από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έτος 1988 έλαβε το πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας. Το ίδιο έτος ενεγράφη στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και από τότε ασκεί ενεργό δικηγορία. Παράλληλα, το 2002 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στο ποινικό δίκαιο (Νομικη σχολή ΔΠΘ). Από το έτος 2004 είναι διδάκτωρ ποινικού δικαίου της νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον Ιανουάριο του 2011 και μέχρι τον Ιούνιο του 2014 στελέχωσε την Νομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής, του Υπουργείου Παιδείας, ασχολούμενη με θέματα διοικητικού όσο και πειθαρχικού δικαίου, καθώς και με την εκπαιδευτική νομοθεσία που διέπει τα ιδιωτικά και δημοσία σχολείων. Διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2010), για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων καθώς και το κείμενο της προς ενσωμάτωση Απόφασης – Πλαίσιο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Μονογραφία με τίτλο «Τα φορολογικά εγκλήματα», εκδ. Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, 2010. (έκδοση διδακτορικής διατριβής)
 • Μελέτη με τίτλο «Η Ποινική ευθύνη των Νομικών Προσώπων», περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη, 2010, σελ. 94.
 • Μελέτη με τίτλο «Το άρθρο 232Α Π.Κ. Απόπειρα ερμηνείας και δικαιοπολιτική προσέγγιση», περιοδικό Ποινικός Λόγος, 2006, σελ. 1715).
 • Ερμηνεία των άρθρων 198-201 του Ποινικού Κώδικα, τμήμα του συλλογικού έργου με τίτλο «Ποινικός Κώδικας», έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη, 2014

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6 Thaleia K

Θάλεια Κ. Παπασημακοπούλου

Associate

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εν συνεχεία ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006 και συνεργάτης στην Δικηγορική Εταιρεία Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες από το 2008. Έχει ασκήσει δικηγορία σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο, ασχολούμενη κυρίως με υποθέσεις Αστικού (Οικογενειακό, Εμπράγματο, Ενοχικό), Εμπορικού δικαίου, τόσο φυσικών προσώπων όσο και εταιρειών δραστηριοποιούμενων στον τομέα της Υγείας, των Μέσων Ενημέρωσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και με υποθέσεις Ποινικού δικαίου. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9 Pantazis Ch

Πανταζής Χ. Βρυνιώτης

Associate

Συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας από το Σεπτέμβριο του 2013. Αρχικά ως ασκούμενος δικηγόρος και από τον Σεπτέμβριο του 2015 ως δικηγόρος. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2013 (LL.B.) και ακολούθως το έτος 2015 ολοκλήρωσε με βαθμό πτυχίου «Άριστα» το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της κατεύθυνσης Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ίδιου πανεπιστημίου (LL.M.). Το έτος 2018, αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ολοκληρώνοντας την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, στο γνωστικό αντικείμενο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, η οποία αξιολογήθηκε με βαθμό «Άριστα» (Ph.D.).

Εξειδικεύεται στον τομέα του ποινικού δικαίου, έχοντας χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, κυρίως οικονομικής εγκληματικότητας [απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, υπεξαίρεση, απιστία, δωροδοκία, φορολογικά ποινικά αδικήματα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διαφθορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατάχρηση δημοσίου χρήματος(Ν. 1608/1950), εγκλήματα περί την υπηρεσία] και εταιρικής ποινικής ευθύνης [τραπεζικός δανεισμός χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, μη καταβολή δεδουλευμένων, μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, ακάλυπτη επιταγή, δυσφήμηση ΑΕ].

Παράλληλα, αρθρογραφεί στο νομικό τύπο. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, επελέγη ως αναπληρωτής καθηγητής για τη διδασκαλία του μαθήματος «δικονομικό ποινικό δίκαιο» στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2015.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. Μονογραφίες

 • Μονογραφία με τίτλο «Ο προσδιορισμός της ποινής -στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης-», Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 (έκδοση διδακτορικής διατριβής)

Β. Συμμετοχές σε Συλλογικά έργα

 • Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. Ι, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018 (3η εκδ.), Συμμετοχή στο συλλογικό έργο υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, άρθρα 99-104  ΠΚ (Η αναστολή της ποινής), 805 - 842

Γ. Μελέτες

 • Πρόσληψη στο Δημόσιο με πλαστό τίτλο σπουδών, ΠοινΔικ 2018, 1114 επ.
 • Πρακτική προσέγγιση των εναλλακτικών τρόπων έκτισης της ποινής. Μία περίπτωση περαιτέρω μετατροπής της συνολικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας – Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΜΕφΚακΑΘ 1448/2015 και ΜΕφΚακΑθ 897/2013 -, ΠοινΔικ 2017, 738 επ.
 • Μηχανισμοί Επιεικέστερης Μεταχείρισης του Δράστη κατά τον ΠΚ, τους ειδικούς ποινικούς νόμους και στον ΣΠΚ – Ο δρόμος προς το άρθρο 83 ΠΚ -, ΠοινΔικ 2016, 223 επ.

Δ. Παρατηρήσεις στη νομολογία

 • Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠεντΕφΚακΛαμ 14/2017 (Πρότερος έντιμος βίος δίχως την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου–εύλογη διάρκεια της δίκης), Ποινική Δικαιοσύνη 2018, 742 επ.
 • Παρατηρήσεις στην απόφαση ΤριμΠλημΑθ 29395/2017 (Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο- Χρόνος ευθύνης νομίμου εκπρόσωπου), Ποινική Δικαιοσύνη, 2018, 194 επ.

 

 

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7 Dimitra Despoina P Panteli

Δήμητρα – Δέσποινα Π. Παντελή

Associate

Είναι μέλος της δικηγορικής εταιρείας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και συνεργάτες από το 2008. Είναι δικηγόρος μέλος του ΔΣΑ. Ολοκλήρωσε με επιτυχία της σπουδές της, (ΒΑ Double Hons Degree in Law and German Studies) ,καθώς και το μεταπτυχιακό της (LLM European Business Law) στο ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, στην Αγγλία . Το αντικείμενο που εξασκεί κατά μείζονα λόγο είναι το Αστικό δίκαιο .Στην επιμόρφωση της περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση σεμιναρίων Αστικού Δικαίου . Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8 Valida N Arvanitopoulou

Βαλίντα Ν. Αρβανιτοπούλου

Associate

Είναι συνεργάτης – δικηγόρος της δικηγορικής εταιρείας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες από το Δεκέμβριο του 2014. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. Εξειδικεύεται σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επί των διαδικασιών κατάθεσης σημάτων, σχεδίων, ευρεσιτεχνιών σε διεθνές επίπεδο, συμμόρφωσης, αντιμετώπισης προσβολών και εκπροσώπησης ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των Διεθνών IP οργανισμών. Ασχολείται με υποθέσεις αστικής ευθύνης σε εγχώριες και διασυνοριακές υποθέσεις, με διεθνείς αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις και μονομερείς συμπεριφορές καθώς επίσης και με ζητήματα καρτέλ. Ακόμη, ειδικεύεται σε ζητήματα γενικού τραπεζικού και εταιρικού δικαίου, όπως ίδρυση εταιριών, κατάρτιση και επεξεργασία συμβάσεων, επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπροσώπηση αυτών ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, συναινετικές και αναγκαστικές οικονομικές αναδιαρθρώσεις, μοχλευμένες εξαγορές, εταιρικά δάνεια, εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έχει διατελέσει εξωτερικός νομικός σύμβουλος πολλών βιομηχανικών και ιατρικών εταιριών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοιτήσε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2007. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «International Commercial Law with specialization in International Banking Law» από το πανεπιστήμιο City University of London από το 2010. Τέλος, είναι κάτοχος του «Executive Certificate of European Studies (MEUS)», από το INSTITUT D'ETUDES EUROPÉENNES DE L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES των Βρυξελλών από το έτος 2009.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5 Anna G

Άννα Γ. Σαλπιγκτή

Associate

Είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες από το 2007. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2007 και δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2007, και ακολούθως έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του ίδιου ιδρύματος στο τομέα του Εμπορικού με βαθμό άριστα. Σήμερα φοιτά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της «Τραπεζικής». Ειδικεύεται σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου και ιδιαίτερα σε θέματα Ενοχικού Δικαίου, Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο της μάχιμης ποινικής δικηγορίας. Διατελεί επιστημονική συνεργάτης του Δήμου Μυκόνου. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Emmeleia Charalambaki Altouni

Εμμέλεια Χαραλαμπάκη – Αλτούνη

Trainee lawyer

Είναι ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.Από το 2016 πραγματοποιεί την άσκηση της στη δικηγορική εταιρία Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες.Είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.Ομιλεί :Αγγλικά ,Γερμανικά και Τουρκικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Anastasia Politi

Αναστασία Πολίτη

Trainee lawyer

Είναι ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών . Από το 2017 πραγματοποιεί την άσκηση της στη δικηγορική εταιρία Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί , Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Close

 

Συνεργαζόμενοι

Αθανασία Συκιώτου

Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Δημήτριος Γιαννουλόπουλος

Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Brunel Un. London)

 

 

 

gal1 gal2 gal3 gal4

pre

gal1

pre

gal2

gal3

gal3

kkjj

gal4

Επιστημονικό έργο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο καθηγητής ποινικού δικαίου Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης έχει αναπτύξει έντονη ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Στα έργα του περιλαμβάνονται οκτώ ογκώδεις μονογραφίες, έξι διδακτικά εγχειρίδια, δύο σχολιασμένοι κώδικες και δεκάδες άρθρων, σχολίων και λοιπών επιστημονικών ανακοινώσεων.

Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων διεθνών επιστημονικών οργανώσεων, όπως της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ενώσεως Ευρωπαίων Νομικών και της Γερμανοελληνικής Ενώσεως Νομικών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπροπαρασκευαστικές και αναθεωρητικές επιτροπές των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Δημοσίας Τάξεως, Εθνικής Αμύνης και Εξωτερικών.

Από το έτος 1999 μέχρι σήμερα συμμετέχει ανελλιπώς στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών που υλοποιούνται σε συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
Ασκεί ενεργό δικηγορία σε όλους τους κλάδους του Δικαίου από το 1980.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο
+30 210 3641360
+30 210 3639489
+30 210 3632539
+30 210 3638705
Φαξ
+302103634823

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Διεύθυνση
Δημοκρίτου 1, Κολωνάκι
Τ.Κ. 106 71, Αθήνα